Kontakt:

Birgit Bessler

0049 (0) 4127 230

bb-art@freenet.de

www.Oakmusic.de

www.galeriecarolynheinz.de

Haftungsausschlusshome | waldraum | und dann wars aus gips... | silent skywalks | atelier | ausstellungen | Neues 2005 | Kunstverein Bamberg 2006